Menu

Avviż dwar il-privatezza

Id-dikjarazzjoni pubblika ta’ ARMS dwar kif id-data tiegħek hi protetta

 • Home
 • Avviż dwar il-privatezza

Avviż Dwar il‑Privatezza – Konsumaturi tal-Elettriku u tal-Ilma
Protezzjoni tad-data: aġġornat l-aħħar fil-14 ta’  Settembru 2023

Servizz tal-Elettriku:
Enemalta GDPR Avviz dwar il privatezza  -  Link

Servizz tal-Ilma:
WSC  GDPR  Avviz dwar il privatezza  - Link

Servizz tal-Ilma u Elettriku:

Aħna, Enemalta plc (“Enemalta”), kumpanija pubblika bin‑numru ta’ reġistrazzjoni C 65836 u bl‑indirizz reġistrat, Triq Belt il-Hażna, Marsa, MRS 1571, Malta  u l‑Korporazzjoni għas‑Servizz tal‑Ilma (“KSI”), imwaqqfa permezz tal‑Kapitlu 355 tal‑liġijiet ta’ Malta, bl‑indirizz reġistrat, Triq Ħal Qormi, Ħal Luqa, LQA 9043, nipproċessaw b'mod konġunt id‑data personali tiegħek bl‑għan li nipprovdulek is‑servizzi tal‑elettriku u tal-ilma.

Aħna nikkommettu ruħna li nirrispettaw il‑privatezza tiegħek.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar l‑ipproċessar tad‑data personali tiegħek inti mitlub/a tikkuntattja lill‑:

 • Enemalta fuq l‑indirizz Bini Amministrattiv, il-Moll tal-Knisja, il-Marsa, MRS 1000 jew l‑email [email protected] jew bit‑telefown fuq 8007 2224,
 • KSI fuq l‑indirizz indikat hawn fuq jew l-email [email protected] jew bit‑telefown fuq 8007 6400.

Jistgħu wkoll jiġu kkuntattjati l‑Uffiċjali responsabbli mill‑Protezzjoni tad‑Data tal‑Enemalta u tal‑KSI.

L‑Uffiċjal responsabbli mill‑Protezzjoni tad‑Data tal‑Enemalta jista’ jiġi kkuntattjat fuq l-email [email protected] jew +356 2298 0583.

L‑Uffiċjal responsabbli mill‑Protezzjoni tad‑Data tal‑KSI jista’ jiġi kkuntattjat fuq l-email [email protected] jew +356 2244 3240.

L‑Automated Revenue Management Services Limited (“ARMS Ltd”), kumpanija mwaqqfa skont il‑liġijiet ta’ Malta, bin‑numru ta’ reġistrazzjoni C 46054 u bl‑indirizz reġistrat, Gattard House, Triq Nazzjonali, Il‑Blata l‑Bajda, ĦMR 9010, ġiet maħtura minna bħala proċessur tad‑data personali tiegħek bl‑għan li tipprovdi l‑qari tal‑arloġġi, iż‑żamma tal‑kontijiet, għas‑servizzi tal‑ġbir ta’ pagamenti u funzjonijiet oħra anċillari ma’ tali servizzi.

Bħala proċessur tagħna, ARMS Ltd tipproċessa biss id‑data personali tiegħek għan‑nom tagħna u fuq l‑istruzzjonijiet tagħna.

ARMS Ltd tista’ tiġi kkuntattjata fuq l‑indirizz indikat hawn fuq jew permezz tal‑email [email protected] jew bit‑telefown fuq 8007 2222. L‑Uffiċjal responsabbli mill‑Protezzjoni tad‑Data ta’ ARMS Ltd jista’ jiġi kkuntattjat fuq l-email [email protected] jew fuq +356 2245 2725. 

Jekk jogħġbok aqra bir‑reqqa l‑Avviż Dwar il‑Privatezza sabiex tifhem il‑prattiċi tagħna vis‑à‑vis id‑data personali tiegħek.

 1. Aġġornamenti

Aħna nistgħu naġġornaw dan l‑Avviż Dwar il‑Privatezza fid‑diskrezzjoni tagħna u b’riżultat ta’ bidla fil‑liġi applikabbli jew attivitajiet tal‑ipproċessar. Aġġornamenti b’riżultat ta’ bidla fil-liġi jew attivitajiet tal-ipproċessar jiġu kkomunikati lilek qabel il‑bidu tal‑attività rilevanti tal‑ipproċessar.

 1. Fiex tikkonsisti d‑data personali?

It‑terminu “data personali” jirreferi għal kull informazzjoni li biha persuna tista’ tkun identifikata, bħal isem, kunjom, l‑indirizz u informazzjoni dwar kontijiet li tinkludi kull informazzjoni li tista’ tiġi mitluba.

 1. Kif niġbru d‑data personali?

Bħala entitajiet li nipprovdu servizzi tal-elettriku u tal‑ilma, aħna regolarment niġbru data personali abbażi tas‑servizzi tagħna u l‑obbligi legali tagħna.

Tipikament, niġbru data personali:

 • Minn formoli mimlija u mibgħuta lil kull waħda mit‑tliet entitajiet,
 • Mis‑siti elettroniċi tat‑tliet entitajiet,
 • Mis-social media tat-tliet entitajiet li juża’ l-individwu sabiex jikkomunika mal-entità rispettiva,
 • Mit‑telefonati/emails/żjarat li jidħlu fid‑Dipartiment tas‑Servizzi għall‑Konsumatur tat‑tliet entitajiet.

Ġeneralment, int tkun ipprovdejt id‑data personali tiegħek direttament lilna jew ġiet mgħoddija data personali tiegħek mingħand is‑sid tal‑kont jew permezz tal‑kumpanija ARMS Ltd. Inti wkoll mitlub ġentilment li tinfurmana kull meta jkun hemm tibdil fid-data personali tiegħek.

 1. X’tip ta’ data personali nipproċessaw?

Id‑data personali tal‑konsumaturi li ġeneralment niġbru u nipproċessaw tinkludi:

 • Isem,
 • Kunjom,
 • Numru tal‑Karta tal‑Identità/numru tal‑Passaport u n-numru tad-dokument assoċjat (dan id-dokument jintuża biex tiġi vverifikata l-identità tal-individwu: (i) fl-uffiċċji tagħna jintalab id-dokument oriġinali meta tiġi sottomessa applikazzjoni jew talba għal informazzjoni; jew (ii) f’każ ta’ email/posta, tintalab li tiġi sottomessa kopja ma’ applikazzjoni jew talba għal informazzjoni, liema kopja tad-dokument tiġi mħassra wara li ssir il-verifika neċessarja),
 • Indirizz,
 • Numru ta’ kuntatt,
 • Indirizz elettroniku,
 • Qari tal‑arloġġ (meter),
 • Data fuq il-pożizzjonament tal-meter,
 • Informazzjoni dwar kontijiet,
 • Numru tal‑kont u tal‑meter.

Jista’ jagħti każ li tinġabar aktar informazzjoni għal sitwazzjonijiet speċifiċi.

Tinġabar ukoll data personali ta’ persuni li joqogħdu fl‑istess residenza/binja, persuni li jistgħu jipprovdu aċċess għar‑residenza/binja u persuni li jispezzjonaw u/jew jiċċertifikaw l‑installazzjonijiet tal-elettriku u tal‑ilma.

 1. Kif nużaw id‑data personali tiegħek?

Irrispettivament minn kif inkunu ġbarna l‑informazzjoni personali tiegħek, nipproċessaw tali informazzjoni għal finijiet ta’ provvista tas‑servizzi tal-elettriku u tal‑ilma u għal skopijiet li huma relatati magħhom, li jinkludu kull obbligazzjoni legali imposta fuqna.

Ġeneralment, waqt li nkunu qegħdin nipprovdulek is‑servizz, id‑data personali tiegħek tiġi pproċessata għal dan li ġej:

 • Investigazzjoni dwar ħsarat u tiswijiet,
 • Spezzjonijiet,
 • Titjib/aġġornamenti tas‑servizz ipprovdut,
 • Kontijiet,
 • Talbiet għas‑servizz temporanju,
 • Notifiki dwar interruzzjonijiet,
 • Investigazzjoni għat‑talba għad‑danni,
 • Investigazzjoni dwar serq u frodi.
 1. Legalità tal-ipproċessar

Aħna nipproċessaw id‑data personali tiegħek fuq bażijiet ta’ legalità tal-ipproċessar imsemmijin hawn taħt:

Fuq il‑bażi tal‑interessi leġittimi tagħna jew konformità ma’ obbligi legali, kif applikabbli, nistgħu wkoll nipproċessaw id‑data personali tiegħek bl‑għan li nistabbilixxu, neżerċitaw jew niddefendu proċeduri ġudizzjarji.

Aħna se niżguraw li jkollna raġunijiet validi u addizzjonali, għall‑ipproċessar tad‑data personali tiegħek f’każ li niġu affaċċjati bl‑ipproċessar ta’ data li tiġi kklassifikata bħala kategorija speċjali. Ta’ min jinnota li kategoriji speċjali tad‑data personali jinkludu data li tiżvela l‑oriġini ta’ razza jew etniċità tiegħek, opinjonijiet politiċi, twemmin reliġjuż jew filosofiku, sħubija fi trade unions, data ġenetika, bijometrika jew ta’ saħħa, orjentazzjoni sesswali u data rigward kundanni kriminali u reati jew miżuri ta’ sigurtà relatati. L‑ipproċessar ta’ kategoriji speċjali tad‑data personali tiegħek mhux previst sakemm ma jkollniex raġuni sabiex nibdew/nistitwixxu proċedimenti jew investigazzjonijiet fir‑rigward tas‑serq tas‑servizzi tagħna.

 1. Riċevituri

Ir‑riċevituri tad‑data personali tiegħek huma:

 • Individwi magħżulin fi ħdan il‑kumpaniji tagħna, fuq bażi need‑to‑know,
 • Kwalunkwe entità li tgħinna sabiex nipprovdu s‑servizzi tagħna inklużi l‑fornituri tas‑servizzi tal‑IT,
 • Terzi persuni li jkollna niżvelaw l‑informazzjoni magħhom b’riżultat tar‑relazzjoni tagħna miegħek bħala l‑klijent tagħna,
 • Terzi persuni li jinkludu imma mhux limitati għal istituzzjonijiet governattivi u awtoritajiet li huma ta’ natura eżekuttiva, ġudizzjarja jew leġiżlattiva li jista’ jkollna niżvelaw l‑informazzjoni magħhom b’konsegwenza ta’obbligi legali imposti fuqna,
 • Istituzzjonijiet governattivi, ministeri u awtoritajiet u entitajiet pubbliċi oħra, li jitolbuna data personali speċifika li tirrigwarda lilek/lill-persuni li joqogħdu fir-residenza tiegħek, li aħna nikkontrollaw bħala l-Kontrolluri tad-Data personali. Din id-data personali tiġi kondiviża biss għal bżonnijiet miftiehma u speċifiċi, li jinkludu li jkunu għall-benefiċċju tiegħek, u jkunu mniżżla fil-Ftehim ta’ Kondiviżjoni tad-Data bejn il-partijiet. Ir-Riċevitur huwa kuntrattwalment marbut li jinfurmak b’din id-data kondiviża mingħandna,
 • Terzi persuni oħra li jista’ jkollna niżvelaw l‑informazzjoni magħhom b’konsegwenza ta’ obbligi legali imposti fuqna.

Nixtiequ ninfurmawk li aħna membri (“Membru”) tal‑Aġenzija ta’ Referenza tal-Kreditu (‘CRA’) f’Malta. Il-Membru ser jiproċessa d-data personali msemmija f’dan l-avviż skont il-leġiżlazzjoni applikabbli, b’mod partikolari, ir-Regolament [UE] 2016/679 (‘GDPR’), kif ukoll l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data personali. Jekk int bħala Klijent tagħna tikser il‑kuntratt ta’ bejnietna, il‑Membru għandu d‑dritt li jgħaddi l‑informazzjoni personali tiegħek lis‑CRA, kif ukoll lil kwalunkwe terzi persuni li nistgħu niżvelaw l‑informazzjoni magħhom b’konsegwenza ta’obbligi legali imposti fuqna.

F’każ li l‑informazzjoni personali tiegħek tiġi żvelata lis­CRA, bħala aġenzija ta’ referenza tal‑kreditu, titqies bħala Kontrollur tad‑data personali li hi tipproċessa fis‑sistemi tagħha, għall‑finijiet tal‑interessi leġittimi tagħha, fosthom li tippromwovi prattiċi responsabbli ta’ self.

Aħna ma niżvelawx id‑data personali tiegħek ma’ entitajiet li jinsabu barra mill‑Unjoni Ewropea jew miż‑Żona Ekonomika Ewropea.

 1. Teħid ta' deċiżjonijiet awtomatizzati, inkluż tfassil ta’ profili

Id‑data personali tiegħek ma tintużax sabiex tittieħed deċiżjoni biss fuq il‑bażi ta’ proċessi awtomatizzati, inkluż tfassil ta’ profili.

Fl‑interess tat‑trasparenza, ta’ min jinnota li aħna nużaw sistemi li jistgħu joħolqu profil fuqek. L‑iskop ta’ sistemi bħal dawn huwa li jiġi analizzat il‑konsum tal‑ilma u tal‑elettriku tiegħek sabiex niżguraw li tirċievi servizz ta’ kwalità. Dawn is‑sistemi jistgħu jintużaw ukoll sabiex jiġi identifikat konsum abnormali tal‑ilma jew tal‑elettriku u attivitajiet irregolari. L‑ebda deċiżjoni awtomatizzata mhi se tirriżulta mill‑użu ta’ dawn is‑sistemi.

 1. Żamma ta’ data

Aħna nżommu d‑data personali tiegħek biss għall‑perjodu li matulu aħna legalment nistgħu nagħmlu dan. Mid‑data tal‑iskadenza ’l quddiem, id‑data personali tiegħek tinqered immedjatament u b’mod irrevokabbli.

Bħala riżultat tal‑obbligi legali imposti fuqna, normalment inżommu d‑data personali tiegħek sa għaxar (10) snin mid‑data tal‑għeluq tal‑fajl tiegħek mil‑liema data inti ma tibqax klijent tagħna.

Jista’ jkollna interess leġittimu li nżommu d‑data tiegħek għal perjodi itwal bħal meta d‑data tiegħek hija meħtieġa għall‑eżerċizzju jew għad‑difiża ta' pretensjonijiet legali.

 1. Id‑drittijiet tiegħek

Sakemm aħna nżommu d‑data personali tiegħek, id‑drittijiet fir‑rigward tad‑data personali tiegħek huma s‑segwenti:

Id‑drittijiet tiegħek fir‑rigward tad‑data personali tiegħek mhumiex assoluti.

Jekk biħsiebek teżerċita wieħed jew aktar mid‑drittijiet tiegħek, għandek tavviċina lill‑Enemalta jew lill‑KSI skont jekk il‑kwistjoni tkunx relatata mas‑servizz tal‑ilma jew tal‑elettriku. Għandek tavviċina liż‑żewġ entitajiet jekk il‑kwistjoni tirrigwarda kemm is‑servizz tal‑ilma kif ukoll tal‑elettriku. Tista’ wkoll tikkuntattja lill‑ARMS Ltd, li tidderieġi t‑talba tiegħek lill‑Enemalta jew lill‑KSI skont kif applikabbli.

Minħabba li aħna kontrolluri konġunti tad‑data tiegħek, tista’ teżerċita d‑drittijiet tiegħek fir‑rigward ta’ u kontra kull wieħed mill‑Enemalta u l‑KSI b'mod konġunt jew ARMS Ltd bħala proċessur. Fil‑każ tal‑aħħar, ARMS Ltd, mingħajr dewmien żejjed, tinforma lill‑Enemalta u / jew KSI, skont il‑każ.

M'għandekx għalfejn tħallas tariffa biex ikollok aċċess għad‑data personali tiegħek (jew biex teżerċita xi drittijiet oħra speċifikati hawn fuq). Madankollu, aħna nistgħu nitolbu ħlas raġonevoli jekk it‑talba tiegħek tkun manifestament bla bażi jew eċċessiva, b’mod partikolari minħabba natura ripetittiva.  F’dawn iċ‑ċirkostanzi, aħna nirriżervaw id‑dritt li nirrifjutaw li nilqgħu t‑talba tiegħek.

Nistgħu nitolbu informazzjoni speċifika mingħandek sabiex tgħinna nikkonfermaw l‑identità tiegħek u nassiguraw id‑dritt tiegħek li jkollok aċċess għad‑data personali tiegħek (jew li teżerċita kwalunkwe drittijiet oħra tiegħek). Din hija miżura ta’ sigurtà biex tiżgura li d‑data personali ma tiġix żvelata lil kwalunkwe persuna li m'għandhiex dritt li tirċiviha. Nistgħu wkoll nikkuntattjawk biex nitolbuk aktar informazzjoni fir‑rigward tat‑talba tiegħek biex tħaffef it‑tweġiba tagħna.

 1. Is‑Sigurtà taż‑żamma tad‑data tiegħek

Aħna kontinwament nieħdu l‑miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex inżommu d‑data tiegħek sigura u nħarsuha kontra l‑ipproċessar mhux awtorizzat jew illegali, inkluż kontra telf aċċidentali, qerda, ħażna jew aċċess. Id‑data personali tiegħek tinżamm ġo fajls tal‑karti jew elettronikament fuq is‑sistemi tat‑teknoloġija tagħna jew fuq is‑sistemi tat‑teknoloġija tal‑fornituri tal‑IT tagħna.

 1. Ilmenti

Jekk għandek xi lmenti dwar l‑ipproċessar tad‑data personali tiegħek, inti ġentilment mitlub/a li tikkuntattjana jew tikkuntattja l‑Uffiċjali tal‑Protezzjoni tad‑Data tagħna fid‑dettalji indikati ftit qabel. Int għandek ukoll id‑dritt li tippreżenta lment mal‑Uffiċċju tal‑Kummissarju għall‑Informazzjoni u l‑Protezzjoni tad‑Data f'Malta (http://www.idpc.gov.mt).